ZÁRUČNÝ SERVIS

Záruka na zariadenia

Podmienky záručného servisu

 1. SIGNAL CENTRUM BB, s.r.o. (ďalej len „servisná firma“) poskytuje záruku na zariadenia, ktoré dodala. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného zariadenia. Záručná doba je 24 mesiacov. Na prvky elektrického zabezpečovacieho systému (EZS) a/ alebo kamerového systému (KS), ktoré boli servisnou firmou vymenené počas záručnej doby, sa záruka predlžuje o 24 mesiacov, bez ohľadu na predošlú dobu prevádzky.
 2. Servisná firma uskutoční bezplatnú opravu alebo výmenu zariadenia v súlade s platnými predpismi.
 3. Vznik poruchy v záručnej dobe je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje.
 4. Servisná firma nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú oneskoreným nahlásením poruchy akejkoľvek časti EZS a/alebo KS.
 5. Nároky zo záruky sú vylúčené, ak:
  1. zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom užívateľskom návode,
  2. porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou,
  3. porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany objednávateľa alebo tretej osoby,
  4. porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok (prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.),
  5. na zariadení bol vykonaný servisný zásah objednávateľom alebo treťou osobou
  6. na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo uvedené do nečitateľného stavu identifikačné štítky alebo nálepky zhotoviteľa, výrobcu alebo distribútora.
 6. Ak sa pokúsi objednávateľ alebo tretia osoba o odstránenie poruchy bez vedomia a súhlasu servisnej firmy a svojím konaním spôsobí poruchu alebo škodu, bude porucha odstránená na náklady objednávateľa.
 7. Doba vykonania servisného zásahu
  1. V prípade, že má zákazník uzatvorenú servisnú zmluvu, je doba vykonania servisu garantovaná v tejto zmluve.
  2. V prípade, že nemá zákazník uzatvorenú servisnú zmluvu, servisná firma začne s odstraňovaním poruchy v čo najskoršom voľnom termíne, obvykle do 48 hodín v pracovných dňoch od prevzatia a potvrdenia hlásenia o poruche.
 8. Servisná firma nie je v oneskorení vykonania servisu, ak došlo k udalostiam vylučujúcim zodpovednosť § 374 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov).
 9. Bez súhlasu zhotoviteľa si nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než objednávateľ zariadenia.
 10. V prípade odstránenia, pozmenenia alebo uvedenia identifikačných štítkov do nečitateľného stavu alebo nálepiek zhotoviteľa, výrobcu alebo distribútora je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek ďalšieho servisu.
 11. Ako záručný list slúžia všetky faktúry, kde sú vypísané všetky výrobky a použitý materiál.
 12. Servisná firma je oprávnená odmietnuť poskytnutie služby pokiaľ je zákazník v omeškaní s platením záväzkov vyplývajúcich z obchodno-právneho vzťahu so servisnou firmou.
 13. V cene za záručný servis zariadení a prvkov EZS a/alebo KS nie sú zahrnuté náklady na výmenu akumulátorov a batérií.

Záruka na servisné práce a montáž

Podmienky záručného servisu

 1. Servisná firma poskytuje objednávateľovi za vykonané servisné práce záruku po dobu 12 mesiacov, ktorá začína plynúť momentom odovzdania prác objednávateľovi.
 2. Podmienkou pre uznanie záruky servisnou firmou je objednávateľom predložená kópia výkazu servisného zásahu (montážny denník).
 3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa, mechanickým poškodením objednávateľom, neodbornou obsluhou zariadenia objednávateľom, neoprávneným zásahom tretej osoby, pôsobením vonkajších vplyvov, živelných udalostí alebo nedodržaním podmienok prevádzky EZS a KS.

POZÁRUČNÝ SERVIS

Podmienky vykonávania pozáručného servisu

 1. V prípade, že na zariadenie alebo práce a montáž sa už nevzťahuje záručná doba, zákazník môže kontaktovať servisnú firmu so žiadosťou o vykonanie servisu.
 2. Na základe dostupných časových možností a preskúmania charakteru závady, sa môže servisná firma dohodnúť na realizovaní servisu u objednávateľa. To sa týka aj zariadení, ktoré neboli dodané servisnou firmou.
 3. Doba vykonania pozáručného servisu závisí od aktuálnej vyťaženosti servisnej firmy. Servisná firma začne s odstraňovaním poruchy v čo najskoršom voľnom termíne, obvykle do 48 hodín v pracovných dňoch od prevzatia a potvrdenia hlásenia o poruche.
 4. Cena a poplatky
  1. Jednotková cena za servisnú hodinu, ako aj jednotková cena náhradných prvkov a zariadení, je súčasťou platného cenníka. Celková cena je vypočítaná podľa počtu všetkých prvkov nainštalovaného EZS a/alebo KS a počtu servisných hodín.
  2. V cene za servis nie sú zahrnuté náklady na dopravu, prípadné náhradné diely – materiál a ostatné práce súvisiace s opravami EZS a/alebo KS (oprava nefunkčných prvkov, rozširovanie systému…).
  3. Účtovanie poplatkov za servisné práce, materiál a prepravné náklady sa vykonáva po ich vykonaní a potvrdení objednávateľom alebo ním povereným zástupcom v montážnom denníku. Platby budú objednávateľom uhradené v hotovosti na základe vystaveného pokladničného dokladu z registračnej pokladne, alebo na základe faktúr vystavených servisnou firmou.

POSTUP PRI NAHLÁSENÍ A VYKONANÍ SERVISU:

 1. Spôsob hlásenia porúch
  Poruchu EZS ihneď po jej zistení hlási objednávateľ:

  1. telefonicky na servisnom telefónnom čísle 0903 632 266 (nepretržitá prevádzka)
  2. telefonicky na telefónnom čísle 048 / 611 5995 (v pracovnej dobe 08:00 – 16:00 hod)
  3. e-mailom na adrese obchod@signalcentrum.sk
  4. osobne na adrese servisnej firmy (v pracovnej dobe 08:00 – 16:00 hod).
 2. Údaje požadované pri nahlásení poruchy:
  1. základné údaje o objekte (názov, adresa)
  2. technické údaje o zariadení, na ktorom sa porucha prejavuje
  3. stručný opis poruchy a ako sa prejavuje
  4. identifikačné údaje o majiteľovi objektu